Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Juwelen Haesevoets mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Juwelen Haesevoets BV
Stormestraat 27
8790 Waregem
België

E-mailadres: info@juwelierhaesevoets.be
BTW-nummer: BE0474 559 632

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juwelier
 2. Haesevoets als webshop aan de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 3. Voordat een Overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder de aandacht van de consument en wordt gevraagd ze te aanvaarden. Als Juwelen Haesevoets de consument de algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan u hiervan ter plaatse een kopie krijgen.
 4. Als de consument online bestelt, bezorgt Juwelen Haesevoets bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan de consument altijd de meest voordelige tekst in zijn voordeel inroepen.
 6. Algemene voorwaarden die de consument zou willen opleggen zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Juwelen Haesevoets is ingestemd.

ARTIKEL 2: AANBOD EN BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. Juwelen Haesevoets beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat
  Juwelen Haesevoets de consument verkoopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
  Vergissingen zijn echter niet uitgesloten en in zulkdanig geval kan Juwelen Haesevoets in geen geval verplicht worden alsnog te leveren.
 3. De bestelling is compleet, en de overeenkomst tussen beide partijen is definitief, zodra Juwelen Haesevoets de bestelling bevestigt per mail. Zolang de consument geen bevestiging van Juwelen Haesevoets heeft ontvangen, kan de consument nog van zijn bestelling afzien.
 4. In bepaalde gevallen kan Juwelen Haesevoets beslissen om na te gaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom Juwelen Haesevoets niet aan de consument zou kunnen leveren. Als de verkoper op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan Juwelen Haesevoets de bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.

ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT

 1. Gekochte goederen (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heeft de consument gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wil houden. De consument kan de bestelling, zonder betaling van een boete, terugsturen. Binnen de 30 dagen nadat de bestelling teruggekregen is, betaalt Juwelen Haesevoets de volledige aankoopprijs ervan terug.
 2. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met onze instructies.
 3. Het terugsturen van goederen is onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de consument. Bij problemen bij deze verzending is Juwelen Haesevoets niet aansprakelijk. Bij verlies of beschadiging van de producten en zijn doos is Juwelen Haesevoets niet verplicht om het goed terug te betalen.

ARTIKEL 4: DE PRIJS

 1. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 2. De prijs is ook inclusief de verzending binnen Europa.
 3. Indien gewenst kan de consument van elk product een factuur krijgen.
  Hiervoor moet de klant dit bij bestelling melden samen met zijn facturatiegegevens. Deze zullen eerst worden gecontroleerd door Juwelen Haesevoets alvorens de factuur wordt opgemaakt.

ARTIKEL 5: BETALING

 1. Juwelen Haesevoets aanvaardt enkel de betalingsmiddelen vermeld op de website. De leverperiode start wanneer de betaling is ontvangen.
 2. Bij onjuistheden, problemen en/of andere vreemde zaken moet deze informatie gedeeld worden met Juwelen Haesevoets

ARTIKEL 6: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Juwelen Haesevoets garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de consument ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.
 2. Op elk nieuw product is er 2 jaar garantie. Deze garantie wordt aangeboden door het merk van het product zelf. Deze garantie geldt in alle Europese landen en hier mag beroep worden op gedaan bij alle authorised dealers van dit merk, op voorwaarde dat de garantiekaart die geleverd werd bij het uurwerk kan worden getoond.
 3. De garantie geldt niet voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 4. De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Juwelen Haesevoets is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de consument geleden.

ARTIKEL 7: LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de consument bij zijn bestelling aangegeven adres. De leveringskeuze en het leveradres kunnen niet meer gewijzigd worden na de bevestiging van de bestelling.
 2. Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Alle zendingen worden gratis geleverd aan de consument via FedEx. Deze verzending wordt tot aflevering verzekerd door Juwelen Haesevoets. Indien de consument de levering mist zal FedEx hierover opnieuw contact opnemen. Juwelen Haesevoets is niet verantwoordelijk voor het tijdstip wanneer het pakket wordt geleverd.
 4. Alle bestellingen worden geleverd binnen de 5 dagen, uitgezonderd wanneer dit anders wordt vermeld op de productpagina. Indien Juwelen Haesevoets het product niet kan leveren wordt het bedrag binnen de 30 dagen terug betaald aan de klant.
 5. De levertijd wordt steeds door Juwelen Haesevoets bevestigd bij bestelling
 6. De verzendingen van het product door Juwelen Haesevoets naar de consument zijn onder verantwoordelijkheid en verzekering van Juwelen Haesevoets. Bij het inroepen van het retourrecht is Juwelen Haesevoets niet verantwoordelijk voor het terug zenden naar Juwelen Haesevoets, en bijgevolg valt het pakket op dat ogenblik niet onder de verzekering van Juwelen Haesevoets.
 7. Indien de door Juwelen Haesevoets geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de consument had besteld, moet dit binnen de 3 dagen worden gemeld en moet het pakket op kosten van Juwelen Haesevoets binnen de 5 dagen geretourneerd worden.
 8. Juwelen Haesevoets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur. De aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Juwelen Haesevoets niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Juwelen Haesevoets ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen : stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De website, logoʼs, teksten, fotoʼs, namen en in het algemeen al de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Juwelen Haesevoets, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag niemand bijvoorbeeld tekeningen, fotoʼs, namen, teksten, logoʼs kleurencombinatie, etc ... kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. Juwelen Haesevoets wilt 100% klantentevredenheid. Indien er tijdens de volledige procedure klachten zouden zijn, mogen deze altijd worden gemeld aan info@juwelierhaesevoets.be. Elke klacht zal binnen de 5 dagen worden behandeld.
 2. Op alle overeenkomsten die Juwelen Haesevoets afsluit met zijn klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk (België) bevoegd.